Regulamin konkursu Dzień Babci i Dzień Dziadka Apilandia

 

§1. Zasady ogólne

 

1.       Organizatorem Konkursu o nazwie „Dzień Babci i Dzień Dziadka Apilandia” zwanego dalej „Konkursem” jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice z siedzibą w Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod nr KRS: 0000384597, NIP: 551-260-51-86, REGON: 121516572, zwana dalej  „Organizatorem”;

2.       Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody. Uczestnicy Konkursu zwalniają w pełni serwis Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w przeprowadzeniu Konkursu, wynikające
z przyczyn od niego niezależnych, m.in. awarii systemu elektronicznego, awarii Internetu, czy też przyczyn leżących po stronie serwisu Facebook. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli na skutek tych przyczyn nie dojdzie do zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z § 3 ust. 2, przesłania do uczestnika informacji o zwycięstwie w Konkursie, a także wypełnienia przez niego innych obowiązków, od których zależne jest otrzymanie nagrody.

4.       Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest jako plik PDF umieszczony na stronie Tutaj 

§2. Zasady Konkursu

 

1.       Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.01.2023 r. o godzinie publikacji postu konkursowego.

2.       Konkurs kończy się w dniu 25.01.2023.  o godzinie 23:59, wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

3.       Udział w Konkursie jest bezpłatny i  całkowicie dobrowolny.

4.       W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook założone
i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej „Profilem”). Do zgłoszenia poprzez messengera należy dołączyć treść oświadczeń z załącznika nr 1.

5.       Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu osobistego. Uczestnicy nie mogą mieszkać w tym samym gospodarstwie domowym.

6.       Konkurs obejmuje stworzenia opisu, historii, wspomnień do umieszczonej grafiki na stronie konkursowej w formie postu konkursowego.

7.       Odpowiedź, w formie opisu, historii, wspomnień napisanego przez uczestnika konkursu, powinna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi na portalu Facebook do Organizatora stanowi odpowiedź na zadanie konkursowe.

8.       Komisja ustanowiona przez Organizatora wybierze uczestników, którzy poprzez zamieszczenie komentarza pod postem z wskazanymi zwycięzcami, Komisja dokonuje wyboru według własnego uznania.

9.       W konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające treści wulgarne, naruszające godność, propagujące treści nieetyczne, lub o charakterze reklamowym działalności uczestników lub podmiotów innych niż organizatora oraz komentarze edytowane.

10.   Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

11.   Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

12.   W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

13.   Zwycięzcą Konkursu zostanie autor najciekawszej, zdaniem Komisji, odpowiedzi. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń. W swojej ocenie komisja konkursowa uwzględni wyłącznie zgłoszenia Użytkowników, które wpłynęły przed upływem określonego terminu w §2 pkt.2.

 

§3. Nagrody

 

1.       Każdy zwycięzca, może ich być 6 (sześć) otrzyma następującą nagrodę – rodzinne wejściówki do Intereaktywnego Muzeum Apilandia.

2.       Nagrody fizyczne zostaną wysłane zwycięzcom przez organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

3.       W przypadku nagrody głównej Organizator nie wypłaca nagrody pieniężnej do rąk zwycięzcy. Kwotę stanowiącą nagrodę pieniężną Organizator wpłaca na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, realizując tym samym obowiązki płatnika.

4.       Zwycięza zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu, za pomocą odpowiedzi na komentarz pod postem konkursowym na profilu Przedsiębiorstwo ŁYSOŃ Tomasz w serwisie Facebook. Zwycięzcy mają obowiązek skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pomocą funkcji Facebook „Wiadomość” na profilu www.facebook.com/pplyson.

5.       Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator wybierze kolejnego zwycięzcę w celu przekazania nagrody.

6.       W razie podania przez zwycięzcę niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych, bądź nieodebrania przesyłki, na skutek czego doręczenie nagrody nie było możliwe, możliwą jest ponowna wysyłka nagrody na koszt uczestnika, po podaniu przez zwycięzcę pełnych i prawidłowych danych adresowych. W razie ponownego niedoręczenia przesyłki, Organizator jest zwolniony z obowiązku wydania nagrody zwycięzcy.

7.       W razie podania przez zwycięzcę niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych, uniemożliwiających wysyłkę nagrody, a ponadto braku danych niezbędnych do dopełnienia przez Organizatora obowiązków publicznoprawnych związanych z przyznaniem nagrody, Organizator wezwie zwycięzcę poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem serwisu Facebook do podania tych danych lub/i pełnych lub/i prawidłowych danych adresowych, w terminie 7 dni od wysłania wezwania. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, Organizator jest zwolniony z obowiązku wydania nagrody zwycięzcy.

8.       Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9.       Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.

 

§4. Reklamacje

 

1.       Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna lub drągą mailową.

2.       Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców.

3.        Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

 

 

§5. Ochrona danych osobowych

 

1.       Wraz z przystąpieniem do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów konkursu oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora (administratora danych osobowych), w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, dodatkowo zwycięzcy wizerunek  oraz dane niezbędne do dopełnienia przez Organizatora obowiązków publicznoprawnych związanych z przyznaniem nagrody (ostatnie dotyczy wyłącznie zwycięzców Konkursu).

2.       Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska/nazwy profilu na fanpage: www.facebook.com/pplyson , w serwisie Facebook przy podawaniu listy zwycięzców Konkursu.

3.       Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) Organizator informuje, iż:

a)       Administratorem danych osobowych każdego z uczestników konkursu jest Organizator,, tj. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice z siedzibą w Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS: 0000384597, NIP: 551-260-51-86, REGON: 121516572;

b)      dane osobowe każdego z uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora, w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, wizerunek, oraz dane niezbędne do dopełnienia przez Organizatora obowiązków publicznoprawnych związanych z przyznaniem nagrody (dotyczy wyłącznie zwycięzców Konkursu);

c)       dane osobowe każdego z uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

d)      każdy z uczestników Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

e)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział
w organizowanym Konkursie;

f)        przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

4.       Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień regulaminu niniejszego konkursu.

5.       Wraz z przystąpieniem do Konkursu uczestnik wyraża także zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń koń­co­wych, których każdy z uczestników konkursu jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 nr 171 poz 1800).

 

§6. Prawa autorskie

 

1.       Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że umieszczane, publikowane
i przesyłane przez niego w ramach Konkursu materiały, w tym zdjęcia i teksty są jego autorstwa oraz że przysługują mu do nich nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, a ich przesłanie nie narusza żadnych praw osób trzecich. W razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia uczestnik zobowiązany będzie do zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń kierowanych do Organizatora przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw przez materiały lub teksty umieszczone, opublikowane lub przesłane przez uczestnika, a nadto odpowiada wobec Organizatora za poniesioną przez niego w związku z tym szkodę.

2.       Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykorzystywania swoich zdjęć przesłanych na konkurs na następujących polach eksploatacji:

          utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości
i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

          wprowadzenie do pamięci komputera, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu,

          wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

          nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu

          nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

          wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacement, public relations, promocji działalności Organizatora.

3.       Zgodnie z art. 921 § 3 k.c., na Organizatora przechodzą prawa autorskie do zwycięskich materiałów i/lub tekstów umieszczonych, opublikowanych lub przesłanych przez zwycięzcę w ramach Konkursu. Nabycie własności następuje z chwilą wydania nagrody.

4.       Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z  materiałów, zdjęć i tekstów umieszczanych, publikowanych i przesyłanych przez niego w ramach Konkursu poprzez ich rozpowszechnianie w każdej formie za pośrednictwem fanpage www.facebook.com/pplyson  w serwisie Facebook oraz strony internetowej www.lyson.com.pl

5.       Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w ramach organizowanego konkursu oraz do celów zamieszczania ich i udostępniania na fanpage www.facebook.com/pplyson  w serwisie Facebook oraz strony internetowej www.lyson.com.pl

6.       Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy, jak i osoby widniejące na zdjęciach nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i udostępnianie wizerunku na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i wizerunku osoby znajdującej na zdjęciu, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

7.       W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć przesłanych w ramach konkursu, uczestnik, który wysłał zdjęcie naruszające prawa autorskie osób trzecich pokryje koszty i zapłaci  odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. Zwycięzca konkursu poza kosztami oraz odszkodowaniem związanym z roszczeniami osób trzecich dodatkowo zwróci otrzymaną nagrodę.

8.       Przeniesienie praw autorskich jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

 

§7. Postanowienia końcowe

 

1.       Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2.       Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej www.lyson.com.pl

3.       Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linków naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

5.       Jakiekolwiek naruszenie przez uczestnika warunków uczestnictwa i warunków Konkursu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem serwisu Facebook. 

6.       Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia, zakończenia albo przerwania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników.

7.       Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie konkursu nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu do chwili zawieszenia lub zakończenia Konkursu.

8.       Uprawnienia nabyte przez uczestników Konkursu, w szczególności prawo do otrzymania nagrody, nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

Załącznik nr 1

do regulaminu konkursu „Dzień Babci i Dzień Dziadka Apilandia

LISTA NAGRÓD W KONKURSIE

LP

kategoria

Oznaczenie

1

Nagroda główna rzeczowa x 6

rodzinne wejściówki do Intereaktywnego Muzeum Apilandia..  

OŚWIADCZENIE

1.       Niniejszym zgłaszam się do konkursu „Dzień Babci i Dzień Dziadka Apilandia”, organizowanego przez:

- Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa , ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice z siedzibą w Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod nr KRS: 0000384597, NIP: 551-260-51-86, REGON: 121516572

2.       Oświadczam, że zapoznałem /am się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuje jego treść, w tym w szczególności postanowienia dotyczce przetwarzania danych osobowych

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.