REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LYSON.COM.PL

[obowiązujący od dnia 07.06.2024)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego lyson.com.pl PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O. z siedzibą w Kleczy Dolnej (adres siedziby: Klecza Dolna ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przdsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001072892; NIP: 551-260-51-86; REGON: 121516572

 2. Kontakt odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: sklep@lyson.com.pl

 • telefonicznie pod numerem: +48 33 875-99-40 czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://lyson.com.pl
  w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

   

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

Konsument – to Klient, będący osobą fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności 
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która korzysta z praw przysługujących Konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy sprzedaży

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy oferowany przez Sprzedawcę, warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym zostały określone na stronie dostępnej pod adresem: https://lyson.com.pl/content/259-program-lojalnosciowy-beeloyal

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe w domenie lyson.com.pl, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O. z siedzibą w Kleczy Dolnej (adres siedziby: ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001072892; NIP: 551-260-51-86; REGON: 121516572

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym 
z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług cyfrowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Umowa - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi lub Serwis – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną 
w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);

 • dostęp do poczty elektronicznej; 

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; 

 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; 

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: 

 • z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: 

 • system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 11.4 lub wyższej, a w zakresie niektórych funkcjonalności także 

By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  • posiadania wszystkich właściwych praw, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, do wszelkich treści umieszczanych na stronach internetowych Sklepu, w tym w udostępnionych formularzach;

  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

 • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom założenie Konta w Sklepie, jak również prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

 • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

 • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom za zamówienia usługi

 • otrzymywania informacji handlowych (Usługa Newsletter);

 • zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

 1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);

 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 1. wypełnieniu formularza rejestracji oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

 2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Usługi poprzez wysłanie przez Sprzedającego na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lyson.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. 

 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.

 3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu 
  z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, Koszyk zapamiętuje informacje 
  o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub Aplikacji, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia w późniejszym terminie Zamówienia. W przypadku korzystania z Koszyka przez Klientów zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym następnie za pomocą Aplikacji (i na odwrót).

 4. Wskazane w pkt 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku prac serwisowych korzystanie z Usługi może zostać chwilowo ograniczone.

 5. Umowa:

 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu:

 • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta 

 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;

 • o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter;

 • o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 1. Zarejestrowani Klienci dokonując zakupów mogą uczestniczyć w Programie Lojalnościowym, którego szczegółowe zasady zostały przedstawione w regulaminie programu.

 2. Usługa Newsletter dostępna jest dla Klientów Sklepu po wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia Usługi Newsletter, w szczególności podając prawidłowy adres poczty elektronicznej (e-mail), oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia Usługi Newsletter poprzez aktywowanie linku w otrzymanej wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 4. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 6. W Sklepie dostępne są Usługi cyfrowe w formie bonów upominkowych.

§ 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku braku posiadania konta poczty elektronicznej Klient uprawniony jest do złożenia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub w sklepach stacjonarnych. 

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnej linii telefonicznej.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

 • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,

 • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta),

 • złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu oraz o ile to możliwe adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

 • złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka

 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  • opisu przedmiotu Zamówienia;

  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

  • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą;

  • wybranej metody i terminu płatności;

  • wybranego sposobu dostawy;

  • czasu dostawy;

  • danych kontaktowych Klienta;

  • danych do faktury.

 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 6. Umowa zawierana jest po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 7. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

  • podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość;

  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu;

  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  • opisu przedmiotu Zamówienia;

  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

  • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą;

  • wybranej metody i terminu płatności;

  • wybranego sposobu dostawy;

  • czasu dostawy;

  • danych kontaktowych Klienta;

  • danych do faktury;

  • regulaminu.

 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Dostawa Usługi cyfrowej odbywa się niezwłocznie na adres e-mail podany w Zamówieniu po dokonaniu płatności. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail, Sprzedający nie ponosi za te działania odpowiedzialności.

 4. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Towaru wskazywane są Klientowi w zakładce „Dostawa” oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, ale zależna od dostępności zamówionego Towaru czy też określonego w specyfikacji Towaru zamieszczonej na Stronie Sprzedawcy informacji o terminie realizacji Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie poprzez wiadomość e-mail, bądź telefonicznie.

 7. Sprzedawca może oferować inne terminy i formy dostawy Towaru, które będą szczegółowo opisane na stronie Towaru tj. „Szybka Wysyłka”.

 8. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 9. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy braku możliwości doręczenia złożonego zamówienia do wskazanego przez Klienta punktu odbioru (spowodowanej np. niedostępnością wybranego punktu, czy przekroczeniem gabarytu paczki) Sprzedawca zastrzega możliwość wykorzystania w celu doręczenia przesyłki danych podanych do rachunku lub innego adresu alternatywnego, jeżeli został podany przy składaniu Zamówienia.

§ 7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

 2. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Niektóre Zamówienia mogą być zwolnione z kosztów dostawy o czym Klient będzie poinformowany w momencie składania Zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

 • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

 • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

Wszystkie możliwe metody płatności Sprzedawca udostępnia Klientowi w zakładce: https://lyson.com.pl/content/65-p%C5%82atnosc

§ 8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • świadczenia usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa albo zawarcia umowy na odległość.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ sp. z o.o.- DZIAŁ ZWROTÓW ul. Miodowa 15, 34-124 Klecza Dolna.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 9 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a – 43g Ustawy o prawach konsumenta, 
  w pozostałych przypadkach odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych 
  w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ sp. z o.o. DZIAŁ REKLAMACJI ul. Miodowa 15, 34-124 Klecza Dolna lub serwis@lysonserwis.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia 
  w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 6. Sprzedawca jest producentem niektórych Towarów oferowanych w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ sp. z o.o., Klecza Dolna; ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna, na adres poczty elektronicznej: sklep@lyson.com.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
  W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego 
  z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, 
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl,
 • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12 Wystawienie faktury

W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż z momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Sprzedawcy, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

 

 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta, korzystania z określonych Usług, złożenia Zamówienia.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

§ 14 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy lub innego podmiotu powiązanego z Sprzedawcą.
 2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, Narzędzi i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 3. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Sprzedawcy oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 15 Uprawnienia i obowiązki związane z DSA

 1. Sprzedawca jest dostawcą usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu. Usługi pośrednie świadczone polegają na umożliwieniu osobą korzystającym z witryny internetowej http://lyson.com.pl usług, takich jak: komentarze i opinie oraz oceny.
 2. Sprzedawca świadczy również usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w mediach społecznościowych tj. 
 3. Facebook https://www.facebook.com/pplyson/
 4. Instagram https://www.instagram.com/lysonpoland/
 5. LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pplysontomasz
 6. YouTube https://www.youtube.com/channel/UCocaiZrAw2ExamQ20yLrCCA 
 7. umożliwianie korzystający pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami, dodawanie postów, ocen i opinii oraz innych formach.
 8. Jako punkt kontaktowy kontaktowych zgodnie z DSA Sprzedający umożliwia kontakt drogą komunikację – drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@lyson.com.pl
 9. Osoby korzystające z witryny internetowej i portali społecznościowych, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie może zamieszczać treści nielegalnych, hajtających osoby trzecie, spam-u, sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, dane osobowe czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej itp., lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego. Ponadto w szczególności zabronione są treści rasistowskie, wulgarne, propagujące przemoc oraz zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym oraz nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp. Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe oraz niezwiązanych z danym Towarem albo jakimkolwiek działaniem Sprzedawcy niepowiązanych z tematyką witryny czy mediów społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 10. Użytkownik, który uzna daną treść za nielegalną lub naruszającą zapisy objęte niniejszym Regulaminem czy też pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej treści Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lyson.com.pl (wskazany w pkt 3 powyżej).
 11. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi użytkownika dokonującego zgłoszenia o otrzymaniu zgłoszenia.
 12. Sprzedawca podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 13. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Sprzedawcy powiadamia zgłaszającego bez zbędnej zwłoki. 
 14. W przypadku wystąpienia zdarzeń niezgodnych z treścią Regulaminu, Sprzedawca może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić. Może także zawiesić, zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje użytkownika dokonującego naruszenia oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
 15. Użytkownik może odwołać się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie. Sprzedawca rozpatruje odwołanie użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem. 
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników witryny internetowej i mediów społecznościowych, administrowanych przez Sprzedawcę.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia zachowują moc.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu do treści zmian, skutkuje przyjęciem zmian wprowadzonych na mocy niniejszego punktu.
 6. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.