REGULAMIN Sklepu lyson.com.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny -
  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
  ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
  34-124 Klecza Górna
 3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem http://lyson.com.pl/content/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe - 
  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
  ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
  34-124 Klecza Górna
  e-mail: sklep@lyson.com.pl
  telefon: +48 33 875-93-24, +48 33 875-99-40
 5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://lyson.com.pl/content/64-dostawa
 6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient -  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny -  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk -   zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowymz dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument -  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://lyson.com.pl/content/65-platnosc.
 17. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 22. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem http://lyson.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 24. Sprzedający -
  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

  ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
  34-124 Klecza Górna
  NIP: 551-260-51-86
  REGON: 121516572
  GIODO: zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: lub w KRS pod numerem: 0000384597
  KONTO BANKOWE: 41 8110 0000 2001 0022 9645 0002
 25. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 26. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 27. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 30. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 31. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy, oraz innych wymaganych prawem informacji;
  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy, oraz innych wymaganych prawem informacji.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności;
  d) wybór miejsca wydania rzeczy;
  e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://lyson.com.pl/content/59-reklamacje-i-zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. W sytuacji kiedy konsument, który zamówił kilka rzeczy, lecz koszty dostawy byłyby takie same niezależnie od tego, czy umowa obejmowałaby wszystkie, część lub tylko jedną z rzeczy, konsument nie otrzymuje zwrotu żadnej części poniesionych kosztów dostawy. Objęcie zamówieniem danej rzeczy było bowiem bez znaczenia dla wysokości kosztów dostawy.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b) żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d) żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatności

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://lyson.com.pl/content/63-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 12.6 (Sułkowice01-02-2015)

REGULAMIN REKLAMACJI USZKODZONYCH PRZESYŁEK dhl

 1. Przed odebraniem przesyłki prosimy o sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia prosimy o sprawdzenie stanu zawartości przesyłki w obecności kuriera oraz sporządzenie protokołu szkody.
 2. Jeśli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po pokwitowaniu kurierowi paczki prosimy o zgłoszenie tego faktu firmie kurierskiej w celu spisania protokołu szkody. Firma kurierska powinna być poinformowana nie później niż w dniu odbioru paczki.
 3. Zrób zdjęcia uszkodzonej paczki jak również uszkodzonych produktów. Jakość i ilość zdjęć ułatwi Ci proces reklamacyjny.
 4. Zrób zdjęcie listu przewozowego.

Kontakt DHL

Tel.42/6345345

https://www.dhlparcel.pl/pl/dla-ciebie/obsluga/kontakt/reklamacje.html: 1. Po uzyskaniu protokołu szkody wyślij poniższe dokumenty na adres: reklamacje@lyson.com.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie 33 875-99-40.
 • Zdjęcia uszkodzonej przesyłki oraz jej zawartością
 • Protokół szkody
 • Krótki opis uszkodzeń
 • Dokument zakupu

KOMPLET POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW MUSI ZOSTAĆ WYSŁANY DO 7 DNI ROBOCZY OD SPISANIA PROTOKOŁU SZKODY – w innym przypadku reklamacja zostanie automatycznie odrzucona.

Informujemy, że Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.

 1. Do 3 dni roboczych pracownik Firmy Łysoń skontaktuje się i poinformuje o dalszym przebiegu reklamacji.

REGULAMIN REKLAMACJI USZKODZONYCH PRZESYŁEK JAS

 1. Przed odebraniem przesyłki prosimy o sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia prosimy o sprawdzenie stanu zawartości przesyłki w obecności kuriera oraz sporządzenie protokołu szkody.
 2. Jeśli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po pokwitowaniu kurierowi paczki prosimy o zgłoszenie tego faktu firmie kurierskiej w celu spisania protokołu szkody. Firma kurierska powinna być poinformowana nie później niż w dniu odbioru paczki.
 3. Zrób zdjęcia uszkodzonej paczki jak również uszkodzonych produktów. Jakość i ilość zdjęć ułatwi Ci proces reklamacyjny.
 4. Zrób zdjęcie listu przewozowego.
 5. Po uzyskaniu protokołu szkody wyślij poniższe dokumenty na adres: reklamacje@lyson.com.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie 33 875-99-40.
 • Zdjęcia uszkodzonej przesyłki oraz jej zawartością
 • Protokół szkody
 • Krótki opis uszkodzeń
 • Dokument zakupu

KOMPLET POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW MUSI ZOSTAĆ WYSŁANY DO 7 DNI ROBOCZY OD SPISANIA PROTOKOŁU SZKODY – w innym przypadku reklamacja zostanie automatycznie odrzucona.

Informujemy, że Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.

 1. Do 3 dni roboczych pracownik Firmy Łysoń skontaktuje się i poinformuje o dalszym przebiegu reklamacji.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BEELOYAL”

obowiązujący od dnia 12.09.2022

Na podstawie art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w ul. Pszczela 2, Klecza Dolna 34-124 Klecza Górna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186, zwana dalej także: „PP ŁYSOŃ” oraz „Organizator”, publikuje niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania programu lojalnościowego „BEELOYAL”, zwanego dalej także „programem lojalnościowym” oraz „Programem”.

§ 1. DEFINICJE

Program lojalnościowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który w szczególności określa prawa i obowiązki organizatora programu oraz jego uczestników. Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. Z chwilą przystąpienia do programu lojalnościowego, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:

Organizator – Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w ul. Pszczela 2, Klecza Dolna 34-124 Klecza Górna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186 (dalej także: PP ŁYSOŃ) organizująca oraz prowadząca program lojalnościowy „BEELOYAL”;

Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która tworząc indywidualne konto za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl przystąpiła do programu lojalnościowego „BEELOYAL”;

Program, program lojalnościowy – program lojalnościowy „BEELOYAL” organizowany oraz prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl, mający na celu przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, którzy po spełnieniu określonych przesłanek mogą wymienić je na bony, które mogą wykorzystać przy płatnościach za realizację zamówień;

Portal – należący do Organizatora oraz przez niego prowadzony serwis sklepu internetowego dostępny pod adresem www.lyson.com.pl, za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać zakupów, a także stworzyć indywidulane konto oraz przystąpić do Programu;

Konto – indywidualne konto Uczestnika stworzone za pośrednictwem Portalu, umożliwiające uczestnictwo w Programie;

Realizacja zamówienia – dokonanie zamówienia za pośrednictwem Portalu, jego opłacenie oraz odbiór;

Regulamin – postanowienia niniejszego dokumentu określające zasady funkcjonowania Programu;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 431 Kodeksu Cywilnego;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny na Portalu Organizatora, przy użyciu którego Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Programu jest PP ŁYSOŃ.

Organizator prowadzi za pośrednictwem Portalu działalność polegającą na sprzedaży produktów, w tym w szczególności artykułów pszczelarskich, sprzętu pszczelarskiego, a także akcesoriów pszczelarskich zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów.

W ramach korzystania z Portalu, jego użytkownicy mogą przystąpić do programu lojalnościowego.

Celem Programu jest przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, którzy po spełnieniu określonych przesłanek mogą wymienić je na bony, które to mogą zostać wykorzystane przy płatnościach za realizację zamówień (z wyłączeniem kosztów transportu).

Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Program lojalnościowy prowadzony jest za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl

Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

Korzystanie z Programu wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem Uczestnika (np. laptop, telefon) a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

W celu przystąpienia do Programu należy stworzyć indywidualne konto za pośrednictwem witryny dostępnej pod adresem www.lyson.com.pl przy użyciu Formularza Rejestracyjnego dostępnego na Portalu.

W Formularzu Rejestracyjnym należy podać swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także – zgodnie z prawdą – potwierdzić dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptować wszystkie jego postanowienia.

Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.

Z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień Regulaminu, osobie rejestrującej zostaje przyznany status Uczestnika.

Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik uzyska dostęp do swojego indywidualnego konta identyfikowanego unikalnym numerem.

Administratorem Danych Osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym jest Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w ul. Pszczela 2, Klecza Dolna 34-124 Klecza Górna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Programu, a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Uczestnikowi w tym zakresie, wskazane zostały w klauzuli informacyjnej dostępnej podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatnosci

§ 4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

Na koncie Uczestnika gromadzone będą informacje na temat przyznanych mu punktów, bonów w ramach programu lojalnościowego, a także historia przyznawania oraz wymiany punktów Uczestnika.

Punkty przyznawane są Uczestnikowi za nabycie towarów za pośrednictwem Portalu przy użyciu swojego indywidualnego konta.

Punkty przyznawane są Uczestnikowi według następujących zasad:

za każde wydane 1 PLN brutto w programie standard przyznawany jest 1 pkt w ramach programu lojalnościowego (np. za nabycie produktu o wartości 100 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 100 pkt), z tym zastrzeżeniem, iż na potrzeby przyznawania punktów w Programie – przyjmuje się, że końcówki ceny (w groszach), zaokrąglane są w górę do jednego złotego PLN (np. za nabycie produktu o wartości 19,99 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 20 pkt);

za każde wydane 1 PLN brutto w programie brązowym przyznawany jest 1,02 pkt w ramach programu lojalnościowego (np. za nabycie produktu o wartości 100 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 102 pkt), z tym zastrzeżeniem, iż na potrzeby przyznawania punktów w Programie – przyjmuje się, że końcówki ceny (w groszach), zaokrąglane są w górę do jednego złotego PLN (np. za nabycie produktu o wartości 19,99 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 20,4 pkt);

za każde wydane 1 PLN brutto w programie srebrnym przyznawany jest 1,05 pkt w ramach programu lojalnościowego (np. za nabycie produktu o wartości 100 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 105 pkt), z tym zastrzeżeniem, iż na potrzeby przyznawania punktów w Programie – przyjmuje się, że końcówki ceny (w groszach), zaokrąglane są w górę do jednego złotego PLN (np. za nabycie produktu o wartości 19,99 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 21 pkt);

za każde wydane 1 PLN brutto w programie złotym przyznawany jest 1,1 pkt w ramach programu lojalnościowego (np. za nabycie produktu o wartości 100 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 110 pkt), z tym zastrzeżeniem, iż na potrzeby przyznawania punktów w Programie – przyjmuje się, że końcówki ceny (w groszach), zaokrąglane są w górę do jednego złotego PLN (np. za nabycie produktu o wartości 19,99 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 22 pkt);

za rejestrację w Programie Uczestnik otrzymuje jednorazowo 500 pkt w ramach programu lojalnościowego;

za polecenie rejestracji w Programie potencjalnemu nowemu Uczestnikowi, który dotąd nie zarejestrował się Programie, poprzez przesłanie mu linku do rejestracji, z którego nowy użytkownik skorzysta i zarejestruje się w Programie, polecający Uczestnik otrzymuje jednorazowo 100 pkt – pod warunkiem, że nowy użytkownik dokona zakupu na portalu za minimum 0,01 PLN;

Przyznane punkty będą pojawiać się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem bądź po dniu dokonania określonej czynności.

Przy ewentualnym zwrocie towarów przyznane punkty nie zostaną odebrane Uczestnikowi.

Za zakupy dokonane poprzez konto gościa punkty nie są przyznawane. Za koszty dostawy towarów, usług, ubezpieczenia przesyłki lub innych kosztów ponoszonych przez Uczestnika, innych niż cena brutto towarów nabywanych za pomocą Portalu, punkty nie są przyznawane.

Punkty znajdujące się na różnych kontach użytkownika/użytkowników nie łączą się.

§ 5. WYMIANA PUNKTÓW NA BONY

Zebrane przez Uczestnika punkty mogą zostać wymienione na bony możliwe do wykorzystania w trakcie zakupów za pośrednictwem Portalu, zgodnie z ustalonym przelicznikiem.

Ustalony zostaje przelicznik podstawowy, zgodnie z którym 100 pkt wymienne jest na bon o wartości 1 PLN.

Minimalna liczba punktów potrzebna do wymiany na bon to 1000 pkt, które jest wymienne na bon o wartości 10 PLN (najniższy nominał bonu).

Organizator może przypisać większą liczbę punktów niż wynikającą z podstawowego przelicznika, które Uczestnik otrzyma za zakup w ramach ustalonej szczególnej promocji. Informacje na temat szczególnych promocji będą umieszczane na Portalu Organizatora.

Najniższa kwota zamówienia, przy której Uczestnik może wykorzystać bon, stanowi równowartość najniższego nominału bonu, czyli 10 PLN.

W ramach realizacji płatności za jedno zamówienie możliwe jest wykorzystanie tylko jednego bonu o nominale nie większym niż 150 PLN

§ 6. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program lojalnościowy obowiązuje od dnia 28.08.2020r. przez czas nieokreślony, a jego zakończenie poprzedzone będzie powiadomieniem o tym Uczestników z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Uczestników w Formularzu Rejestracyjnym.

Punkty oraz bony niewykorzystane przez Uczestników Programu do czasu zakończenia Programu, ulegną utracie, a Konta Uczestników zostaną automatycznie usunięte.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Uczestnikowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Programu, tj. od dnia zawarcia umowy dotyczącej jego udziału w Programie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od udziału w programie Uczestnik powinien zrealizować dostarczając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o Sp. K., ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna, wysyłając je Organizatorowi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Programie można złożyć wykorzystując formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Punkty oraz bony zgromadzone na Koncie Uczestnika, po odstąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a Konto Uczestnika zostaje usunięte.

§ 8. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

Uczestnik może w każdej chwili zakończyć udział w Programie poprzez wystąpienie z Programu dostarczając Organizatorowi stosowne oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o Sp. K., ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie o wystąpieniu z Programu można złożyć wykorzystując formularz stanowiący wzór oświadczenia o wystąpieniu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Punkty oraz bony zgromadzone na Koncie Uczestnika, po wystąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a Konto Uczestnika zostaje automatycznie usunięte.

Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy działanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami życia społecznego, tj. w szczególności w sytuacji, gdy Uczestnik poda nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym lub doprowadzi do przyznania mu nienależnych punktów, bonów czy nagród.

Organizator informuje Uczestnika o usunięciu go z Programu ze skutkiem natychmiastowym w formie elektronicznej, za pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym adresu e-mail.

Punkty oraz bony zgromadzone na Koncie Uczestnika, po wystąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a jego Konto zostaje usunięte.

§ 9. REKLAMACJE

Reklamacje w zakresie działania Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi zarówno w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : beeloyal@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o Sp. K., ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://lyson.com.pl/content/63-regulamin.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie powiadamiając o tym jego Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wskazanych przez Uczestników w Formularzach Rejestracyjnych adresów e-mail.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022r.

Obowiązujące oraz archiwalne wersje Regulaminu Programu Lojalnościowego „BEELOYAL” dostępne są na Portalu Organizatora pod adresem: https://lyson.com.pl/content/251-regulamin-programu-lojalnosciowego

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.

Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń sp. z o.o. sp. k.

ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna

tel. 33 870 47 68

adres e-mail: lyson@lyson.com.pl

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnego Regulaminu dostępnego pod adresem: https://lyson.com.pl/content/63-regulamin.

Załączniki:

Wzór odstąpienia od udziału w programie przez Uczestnika - pobierz tutaj

Wzór wystąpienia z programu przez Uczestnika - pobierz tutaj

Regulamin realizacji zamówień w formule tzw. „Szybka Wysyłka”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów realizujących zamówienia na stronie www.lyson.com.pl uruchamiamy usługę ekspresowej dostawy tzw. „Szybka Wysyłka” – wysyłka w tym samym dniu roboczym, w którym złożyli Państwo zamówienie dla wybranych produktów, zasady realizacji zamówień określa poniższy Regulamin.

 1. Złożenie zamówienia na lyson.com.pl w dniu roboczym na produkty oznaczone emblematem „Szybka Wysyłka”, gwarantuje nadanie przesyłki w danym dniu roboczym pod warunkiem:
  1. Złóżenia zamówienie na lyson.com.pl w dniu roboczym do godziny 12:00,
  2. Dokonanie płatności za zamówiony towar przelewem internetowym, szybką płatnością, kartą kredytową lub realizacja płatności „za pobraniem”,
  3. W koszyku zakupowym znajdują się wyłącznie produkty oznaczone emblematem „Szybka Wysyłka”, dodanie do koszyka produktu nie objętym promocją skutkuje realizacją zamówienia w terminie wskazanym w opisie poszczególnych produktów.
 2. O możliwości realizacji zamówienia z terminem realizacji objętym „Szybką Wysyłką” Kupujący zostanie poinformowany przy finalizacji zamówienia i wyborze formy dostawy.
 3. Zamówienia złożone w od piątku od godziny 12:00 do niedzieli do godziny 23:59 zostaną wysłane w najbliższy dzień roboczy po weekendzie. Zamówienia złożone w dni świąteczne, także zostaną wysłane w najbliższy dzień roboczy.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z „Szybką Wysyłką” z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Sprzedającego o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego terminu dostawy.
 5. W przypadku braku możliwości dostawy zamówienia zgodnie z pkt. 4 powyżej Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zwrot kosztów usługi "Szybkiej Wysyłki" oraz wysłanie zamówienia w terminie wskazanym przez pracownika Sprzedającego. Wszystkie ustalenia z Klientem będą rejestrowane podczas rozmowy telefonicznej i potwierdzone za pośrednictwem korespondencji mailowej.
 6. Usługa „Szybkiej Wysyłki” realizowana jest przez wszystkich przewoźników, dostępnych w sklepie internetowym lyson.com.pl .
 7. Koszt realizacja przesyłki ekspresowej „Szybka Wysyłka” wynosi 19,99 zł i jest to koszt dodatkowy doliczany do standardowych kosztów dostawy oferowanych na stronie lyson.com.pl.
 8. W przypadku zwrotu produktów, koszt usługi „Szybkiej Wysyłki” nie zostanie zwrócony.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, w tym definicje tam określone oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.