Polityka prywatności

Obowiązuje od: 07.06.2024

INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O.

 

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako RODO), informujemy, że: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O. z siedzibą w Kleczy Dolnej (adres siedziby: Klecza Dolna ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001072892; NIP: 551-260-51-86; REGON: 121516572 (dalej jako „Administrator”). 

 

Inspektor danych osobowych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora za pośrednictwem adresu e-mail rodo@lyson.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

 • organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa, 
 • innym podmiotom wchodzącym w skład spółek powiązanych Administratora, 
 • innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami. 

Administratora zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania swoich danych osobowych, 
 • usunięcia swoich danych osobowych, 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • przenoszenia swoich danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw Trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator, a obsługiwanej przez uznane podmioty działające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym USA). 

W przypadku podmiotów, których siedziby znajdują się na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej zapewniającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator zawiera umowy w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne. Klauzule te zostały wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO i stanowią alternatywną formę zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto przekazywanie danych do Państw Trzecich, w związku z usługami, z których korzysta Administrator, może opierać się na tzw. wiążących regułach korporacyjnych obwiązujących u usługodawców Administratora (zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane w szczególności takie jak: historia zakupów, częstotliwość zakupów, lojalność marki, używane kanały zakupowe, jak niedawno
i z jaką częstotliwością dokonali zakupu, oraz jak dużo Państwo wydali, dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji oraz informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać.

Profilowaniem objęte są następujące procesy: 

Program lojalnośćiowy

Sklep internetowy

Sklep internetowy

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, skarg i rękojmi oraz świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:

 • założenie i obsługę konta na stronie internetowej www.lyson.com.pl 
 • zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym lyson.com.pl oraz ich wykonanie, 
 • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

 

Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: 

 • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji, 
 • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.lyson.com.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji, 
 • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.lyson.com.pl, poczty elektronicznej oraz telefonicznie, 
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.lyson.com.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem. 

 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
 • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną, 
 • przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży, upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu
 • internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru, 
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży, 
 • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.lyson.com.pl. 

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

 

Przysługujące Państwu prawa – informacje dodatkowe 

Państwa dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto lub bezpośredni kontakt z Administratorem. 

 

Korespondencja

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć: 

 • prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,
 • ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administrator za zasadny,
 • ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.

 

 

Kontrahenci/partnerzy oraz ich przedstawiciele

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 • wykonania umowy zawartej z PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O. (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy), 
 • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O. (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń). 

 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O., a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości, 
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy nie będzie możliwa. 

 

Reklamacje / serwis – kontakt z infolinii serwisu oraz złożenie reklamacji lysonserwis.pl/

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach procesu reklamacji:  

 • przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),  
 • wykonania umowy zlecenia serwisowania sprzętu ub wykonania innych usług świadczonych przez serwis (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Podstawą prawną przetwarzania numerów telefonu oraz pozostałych danych osobowych zawartych
w nagraniach z rozmów jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegający na dokumentowaniu treści rozmów telefonicznych w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami oraz poprawy jakości obsługi infolinii. Państwa dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane również na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez kontynuację połączenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia. 

 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie korzystania z usług serwisu dostępne są na stronie: https://lysonserwis.pl/

 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą w odniesieniu do procesu reklamacji: 

 • przez okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi lub okresu gwarancji,
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy zlecenia serwisowania sprzętu,
 • przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Nagrania z rozmów przetwarzamy przez 90 dni od daty rozmowy. 

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji zgodnie z procesem reklamacji obowiązującym w PRZEDSIĘBIORSTWIE PSZCZELARSKIM ŁYSOŃ SP. Z O.O. 

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

Organizacja konkursów

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przez nas przetwarzane w celu: 

 • przeprowadzenia konkursu oraz ufundowania, przekazania nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą organizatora konkursu, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O.  roszczeń związanych z pełnieniem przez PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O. funkcji fundatora nagród. 

 

Współadministratorem Państwa danych osobowych może być, w określonych przypadkach: 

FUNDACJA APIKULTURA z siedzibą w Kleczy Dolnej (ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000789733, REGON: 383577754, NIP: 5512640490.

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio pod adresem: ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Dolna; telefonicznie: +48 22 123 75 09, mailowo: biuroprasowe@lyson.com.pl.

 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji konkursu bądź realizacji nagród, 
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, 
 • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w konkursie oraz realizacją nagród. 

Rekrutacja

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 • dążenia do zawarcia umowy o pracę lub współpracę z Administratorem, w zakresie danych kontaktowych oraz wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks pracy”), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
 • realizacji trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazisz na to zgodę, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu roku od dnia udzielenia zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie w jakim przesyłane są w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy. 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dostępne są na stronie: https://pracawlyson.pl/.

 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, 
 • wycofania zgody, w zakresie w jakim zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy, 
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w przypadku zgody na dalsze procesy rekrutacyjne oraz w zakresie danych wykraczających poza przepisy Kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.  

 

 

Kontakt telefoniczny

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Cele przetwarzania danych przez Administratora zależne są od tematu rozmowy przeprowadzonej
w ramach infolinii i tym samym mogą obejmować: 

 • realizację lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem a dotyczącej np.: obsługi konta na stronie internetowej, umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.lyson.com.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.lyson.com.pl, zamówienie spersonalizowanego produktu, informowania o dostępności wybranego produktu, zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • dążenia do zawarcia umowy o pracę lub współpracę z Administratorem, w zakresie danych kontaktowych oraz wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dalej „Kodeks pracy”), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
 • realizacji trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazisz na to zgodę, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu roku od dnia udzielenia zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie w jakim przesyłane są w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy,
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością Administratora,
 • realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), rozumianych jako: obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w podpunktach wskazanych powyżej.

 

Czas przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia za pośrednictwem infolinii, przy czym nie dłużej niż 90 dni od przeprowadzenia rozmowy. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może trwać do momentu: 

 • wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych; 
 • przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 • zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, 
 • wycofania zgody, w zakresie w jakim zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy, 
 • wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez Administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora).

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii. 

Monitoring wizyjny

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego istniejącego w obiektach PRZEDSIĘBIORSTWA PSZCZELARSKIEGO ŁYSOŃ SP. Z O.O. przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako ochrona mienia i osób oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie sklepów, siedziby Spółki oraz terenów należących do PRZEDSIĘBIORSTWA PSZCZELARSKIEGO ŁYSOŃ SP. Z O.O.

 

Czas przetwarzania danych 

Wszystkie dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych. Dostęp do nagrań jest możliwy wyłącznie dla wąskiego grona naszych zaufanych pracowników i nie są one udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi, jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań. Czas przechowywania nagrań ograniczyliśmy do 90 dni i po tym czasie, są one nadpisywane, bez możliwości odtworzenia.

W przypadku dochodzenia roszczeń, czy też przekazania materiałów do podmiotów umocowanych
z mocy prawa do 30 dni od zakończenia prawomocnego postępowania lub przedawnienia roszczeń. 

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Pozyskanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w miejscach należących do PRZEDSIĘBIORSTWA PSZCZELARSKIEGO ŁYSOŃ SP. Z O.O. 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na rejestrację wizerunku zachęcanym do skorzystania z naszego sklepu internetowego www.lyson.com.pl lub kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel.: +48 33 875-99-40 w celu zapoznania się z naszą ofertą.

 

Organizacja eventów, wydarzeń promocyjnych, przekazywanie darowizn

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe uczestników w zakresie organizacji eventów, wydarzeń promocyjnych oraz przekazywania darowizn będą przez nas przetwarzane w celu: 

 • rozpatrzenie wniosku o udział w wydarzeniu, uczestnictwie w evencie czy też oszacowania możliwości przekazania darowizny (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 • przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, eventów, przekazywania darowizn oraz realizacji nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Administratora tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • wykonania umowy zawartej z PRZEDSIĘBIORSTWEM PSZCZELARSKIM ŁYSOŃ Sp. z o.o.  
  (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta, uczestnika, beneficjenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta, beneficjenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy), 
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ Sp. z o.o. roszczeń związanych z pełnieniem przez Administratora funkcji fundatora nagród, organizatora wydarzeń.

 

Współadministratorem Państwa danych osobowych może być, w określonych przypadkach: 

FUNDACJA APIKULTURA z siedzibą w Kleczy Dolnej (ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000789733, REGON: 383577754, NIP: 5512640490). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio pod adresem: ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Dolna; telefonicznie: +48 22 123 75 09, mailowo: biuroprasowe@lyson.com.pl

 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji konkursu bądź realizacji nagród, 
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, 
 • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane  
z uczestnictwem w konkursie, evencie oraz realizacją nagród, przekazania darowizny, czy też samego wydarzenia.

APILANDIA

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe osób odwiedzających APILANDIĘ będą przez nas przetwarzane w celu: 

 • wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art., 6 ust.1 lit. b RODO) – w odniesieniu do realizacji wycieczek,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w odniesieniu do obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej,
 • dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą administratora tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, jeżeli jest Pani/Pan jej stroną, w tym także, rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji zgłoszonej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ Sp. z o.o. roszczeń związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu APILANDII, której podmiotem prowadzącym jest MUZEUM PSZCZELARSTWA.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie zwiedzania centrum kultury APILANDIA dostępne są na stronie: https://centrum-apilandia.pl/.

 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • trwania umowy (wizyta w APILANDII), a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony,
 • w odniesieniu do monitoringu, Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, to jest do 3 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich, jak w szczególności, dokonanie czynu zabronionego) przez okres dłuższy.

 

Współadministratorem Państwa danych osobowych może być, w określonych przypadkach: 

FUNDACJA APIKULTURA z siedzibą w Kleczy Dolnej (ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Górna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000789733, REGON: 383577754, NIP: 5512640490). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio pod adresem: ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Dolna; telefonicznie: +48 22 123 75 09, mailowo: biuroprasowe@lyson.com.pl 

 

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane
z możliwością zwiedzania APILANDII.

Wystawienie opinii

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 • zamieszczenia komentarzy oraz opinii użytkowników na temat dokonanych zakupów lub wizyty w sklepie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania sklepu internetowego, produktów, procesu sprzedaży oraz działalności sklepów Administratora);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu lyson.com.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem, a także roszczeń związanych z funkcjonowaniem sklepów Administratora. 

 

Czas przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane są do momentu: 

 • usunięcia przez Administratora na prośbę użytkownika komentarza lub opinii użytkownika,
 • wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony. 

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii. 

Marketing bezpośredni i newsletter

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter, informacje o kodach rabatowych, informacje o wydarzeniach, prośby o wyrażenie opinii na temat produktów i usług organizowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ SP. Z O.O.) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - Działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172), 
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością Administratora. 

 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą: 

 • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, 
 • po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, przez okres do 5 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. 

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych w tym newsletteru i informacji o kodach rabatowych i wydarzeniach oraz odpowiedzi na przedstawione pytania nie będzie możliwe. 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Korzystanie z usługi newslettera i/lub zgoda na marketing bezpośredni związana jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP, lokalizacja lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

Program lojalnościowy

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą w celu: 

 • uczestnictwa w PROGRAMIE BEELOYAL oraz administrowania nią, a także w celu podjęcia innych czynności związanych z udziałem Państwa w programie lojalnościowym, na zasadach określonych w PROGRAM BEELOYAL (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • ewentualnego wydania nagród, rabatów w ramach programu lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie PROGRAMU BEELOYAL (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
 • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń), 
 • badania zadowolenia uczestnika programu lojalnościowego z jego funkcjonowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania programu lojalnościowego). 

 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu: 

 • zakończenia udziału w PROGRAMIE BEELOYAL, 
 • zakończenia funkcjonowania PROGRAMU BEELOYAL, 
 • przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w PROGRAMIE BEELOYAL, 
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,  
  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, 
 • do momentu wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa
w PROGRAMIE BEELOYAL oraz do administrowania nią, jak również do wzięcia udziału w programie lojalnościowym.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Przystępując do PROGRAMU BEELOYAL Administrator może wywnioskować z historii zakupowej każdego Klienta będącego jednocześnie uczestnikiem PROGRAMU BEELOYAL. Zebrane w ten sposób informacje, w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego Klienta.  

PLIKI COOKIES – informacje ogólne

COOKIES

 

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby prezentować informacje odpowiadające Państwa zainteresowaniom i preferencjom wynikającym z historii Państwa aktywności na naszej stronie, używamy technologii znanej jako "cookies". Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku Państwa komputera lub innego urządzenia (np. telefonu, tabletu), w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Państwa lub Państwa przeglądarki lub zapamiętywania historii Twoich aktywności na naszych stronach internetowych, naszej aplikacji lub interakcji z naszymi treściami i komunikatami.

 

Korzystamy także z innych podobnych technologii jak piksele, wtyczki, tagi. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies. Ze względu na cykl życia cookies są: sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) lub trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej). Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, cookies mogą być: własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe, albo stron trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron.

 

Za pośrednictwem naszych cookies oraz cookies stron trzecich mogą być rejestrowane
i przechowywane następujące informacje o Państwu: informacje techniczne dotyczące Państwa urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia,
w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej), dane dotyczące Państwa aktywności na naszych stronach (m.in. czas i długość wizyty na stronie, odwiedzane podstrony, towary dodane do koszyka), informacje o interakcjach z udostępnianymi przez nas treściami (np. obejrzanymi reklamami, zgodach które wyraziłeś lub o otwarciu korespondencji, którą od nas otrzymałeś (np. wiadomości e-mail lub SMS), kliknięcia na link znajdujący się w niej). 

 

Cookies pomagają nam uczynić Państwa interakcje z naszymi narzędziami płynnymi i tak osobistymi, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.  Możemy także wykorzystywać cookies w celu rozpoznawania Państwa przeglądarki lub urządzenia, przechowywania informacji na temat Państwa preferencji, dostarczania pewnych funkcji i zbierania informacji na temat Państwa interakcji z nami w Internecie, korzystania z udostępnianych przez nas treści i odbierania komunikacji od nas.  

KORZYSTAMY Z COOKIES W PONIŻSZYCH CELACH:

 

Świadczenia żądanych przez Państwa usług (tzw. ściśle niezbędne cookies) 

Są one niezbędne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych usług na stronie internetowej (w tym umożliwić Państwu korzystanie z pewnych funkcjonalności oraz uzyskiwania dostępu do obszarów bezpiecznych). Korzystamy z własnych niezbędnych cookies m.in. aby umożliwić Państwu dokonanie zapłaty za zamówienie, zapamiętywać Państwa koszyk zakupów lub etap Państwa zamówienia bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. W razie zablokowania niezbędnych cookies niektóre z funkcjonalności naszych stron internetowych mogą być niedostępne. 
 

Analizy  korzystania ze strony (tzw. wydajnościowe cookies) 

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć
i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po nich. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

 

Zapewnienia komfortu  korzystania z naszych stron internetowych (tzw. funkcjonalne cookies) 

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

 

Wyświetlania komunikatów reklamowych i ofert dopasowanych do Państwa preferencji / Umożliwienia udostępniania materiałów w Serwisach  społecznościowych  (tzw. analityczne) 

Używamy cookies własnych i stron trzecich (tzw. zewnętrznych dostawców usług, w tym zewnętrznych platform reklamowych np. Google, Youtube, SalesManago) w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych oraz analitycznych, w ramach których docieramy do Państwa z naszymi spersonalizowanymi komunikatami marketingowymi na naszych stronach, stronach naszych Partnerów i stronach zewnętrznych dostawców usług. Cookies zapamiętują Państwa aktywność na naszych stronach internetowych, a po analizie tych informacji, zebrane dane mogą być przekazywane do zewnętrznych dostawców usług, którzy wyświetlają nasze treści marketingowe na innych stronach. Używamy także naszych cookies i cookies stron trzecich w celach ograniczenia liczby wyświetleń, reklamy powiązanej, wykrywania nadużyć kliknięć, badań rynkowych, doskonalenia towarów, debugowania. Używamy cookies, które umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach. Technologia ta jest używana, gdy klikniesz odpowiedni przycisk serwisów społecznościowych dostępny na naszej stronie lub gdy połączysz swoje konto lub angażujesz się
w nasze treści na lub za pośrednictwem Serwisu  społecznościowego, takiego jak Instagram lub Google, Youtube. Wtedy odpowiedni serwis społecznościowy zarejestruje taką aktywność. Informacje te mogą być powiązane z działaniami marketingowymi. Serwisy społecznościowe mogą także zbierać informacje o Państwa aktywności na naszych stronach. 

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW „COOKIES”

 

Za pośrednictwem ustawień plików Cookies na naszej stronie, dostępnych przy pierwszej wizycie oraz po kliknięciu w znaczek graficzny „ciasteczka” dostępny w lewym dolnym rogu strony, mogę Państwo zdecydować które z kategorii odpowiadającym powyższym celom przetwarzania Państwo akcetują. Pamiętaj jednak, że niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone, ponieważ są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron lub aplikacji.

 

Również za pośrednictwem ustawień przeglądarki, mogą Państwo podjąć decyzję o zablokowaniu zapisywania plików cookies w Państwa przeglądarce i zablokowaniu nam dostępu do nich, kiedy znowu odwiedzą Państwo naszą stronę za pośrednictwem tej przeglądarki lub kiedy otworzą Państwo komunikację od nas. Proszę pamiętać, że całkowite wyłączenie akceptacji cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności naszej strony. 

 

Więcej informacji o tym jakie opcje oferuje Państwa przeglądarka, w tym jak odrzucić zapisywanie nowych cookies, jak usunąć dotychczas zapisane cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego cookie oraz jak zablokować działanie cookies znajduje się pod jednym z poniższych linków dotyczących najpopularniejszych przeglądarek:  

 

Urządzenia mobilne: 

 

LINKI

Administrator proponuje na swojej stronie internetowej korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników. 

 

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to: 

 • Google Analytics (więcej informacji na stronie: Google);  
 • Facebook i Pixel Facbook (więcej informacji na stronie: com); 
 • Hotjar (więcej informacji na stronie: Hotjar); 
 • Clarity (więcej informacji na stronie: Clarity); 
 • Instagram (więcej informacji na stronie: pl); 
 • Pinterest (więcej informacji na stronie: pl); 
 • Twitter (więcej informacji na stronie: pl); 
 • Salesmanago (więcej informacji na stronie: Salesmanago); 
 • Youtube (więcej informacji na stronie: Youtube); 
 • reCAPTCHA (więcej informacji na stronie: reCAPTCHA). 

 

Oprócz plików cookie, piksel śledzący może być ustawiony przez nas lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z strony. Piksele śledzące to małe pliki graficzne w treści strony lub treści naszych biuletynów, abyśmy mogli zrozumieć, które części strony są odwiedzane i czy poszczególne treści są interesujące. 

 

Inne informacje, których nam dostarczasz

Poprzez uczestnictwo w badaniach, możecie Państwo dostarczyć nam takich informacji, jak Państwa preferencje co do towarów, powody, dla których kupują Państwo dany towar – dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o Państwa preferencjach zakupowych. 

 

Mogą Państwo dostarczyć nam takich informacji również wtedy, gdy wypełniają kartę gwarancyjną towaru, czy też zgłoszenie reklamacyjne.  

 

W każdym z powyższych przypadków, zawsze będziemy się starali przekazać rzetelną informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych. 

Linki

Administrator proponuje na swojej stronie internetowej korzystanie z łącz do swoich innych stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników. 

Dostępność

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej.

Archiwum

Tutaj znajdziecie Państwo poprzednie wersje Polityki Prywatności, klauzul informacyjnych i innych dokumentów związanych z zasadami ochrony danych osobowych realizowanych PRZEDSIĘBIORSTWA PSZCZELARSKIEGO ŁYSOŃ SP. Z O.O. w razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Inspektorem ochrony danych osobowych rodo@lyson.com.pl

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.