REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „…”

obowiązujący od dnia …………………….

Na podstawie art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186, zwana dalej także: „PP ŁYSOŃ” oraz „Organizator”, publikuje niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania programu lojalnościowego „…” , zwanego dalej także „programem lojalnościowym” oraz „Programem”.

§ 1. DEFINICJE

Program lojalnościowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który w szczególności określa prawa i obowiązki organizatora programu oraz jego uczestników. Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. Z chwilą przystąpienia do programu lojalnościowego, Uczestnik akceptuje postanowienia  niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:

 1. Organizator  – Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186 (dalej także: PP ŁYSOŃ) organizująca oraz prowadząca program lojalnościowy „…” ;
 1. Uczestnik  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która tworząc indywidualne konto za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl  przystąpiła do programu lojalnościowego „…” ;
 2. Program, program lojalnościowy   program lojalnościowy „…”  organizowany oraz prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl , mający na celu przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, którzy po spełnieniu określonych przesłanek mogą wymienić je na kupony, które mogą wykorzystać przy płatnościach za realizację zamówień;
 3. Portal   należący do Organizatora oraz przez niego prowadzony serwis sklepu internetowego dostępny pod adresem www.lyson.com.pl , za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać zakupów, a także stworzyć indywidulane konto oraz przystąpić do Programu;
 4. Konto  – indywidualne konto Uczestnika stworzone za pośrednictwem Portalu, umożliwiające uczestnictwo w Programie;
 5. Realizacja zamówienia – dokonanie zamówienia za pośrednictwem Portalu, jego opłacenie oraz odbiór;
 6. Regulamin  – postanowienia niniejszego dokumentu określające zasady funkcjonowania Programu;
 7. Przedsiębiorca   osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1  § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43 1  Kodeksu Cywilnego;
 8. Konsument   osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22 1  Kodeksu Cywilnego;
 9. Formularz Rejestracyjny   elektroniczny formularz dostępny na Portalu Organizatora, przy użyciu którego Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu jest PP ŁYSOŃ.
 2. Organizator prowadzi za pośrednictwem Portalu działalność polegającą na sprzedaży produktów, w tym w szczególności artykułów pszczelarskich, sprzętu pszczelarskiego, a także akcesoriów pszczelarskich zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów.
 3. W ramach korzystania z Portalu, jego użytkownicy mogą przystąpić do programu lojalnościowego.
 4. Celem Programu jest przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, którzy po spełnieniu określonych przesłanek mogą wymienić je na kupony, które to mogą zostać wykorzystane przy płatnościach za realizację zamówień.
 5. Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne.
 6. Program lojalnościowy prowadzony jest za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl
 7. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 8. Korzystanie z Programu wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem Uczestnika (np. laptop, telefon) a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 1. W celu przystąpienia do Programu należy stworzyć indywidualne konto za pośrednictwem witryny dostępnej pod adresem www.lyson.com.pl  przy użyciu Formularza Rejestracyjnego dostępnego na Portalu.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także – zgodnie z prawdą – potwierdzić dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptować wszystkie jego postanowienia.
 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
 4. Z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień Regulaminu, osobie rejestrującej zostaje przyznany status Uczestnika.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik uzyska dostęp do swojego indywidualnego konta identyfikowanego unikalnym numerem.
 6. Administratorem Danych Osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym jest Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186.
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Programu, a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Uczestnikowi w tym zakresie, wskazane zostały w klauzuli informacyjnej dostępnej podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatnosci

§ 4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. Na koncie Uczestnika gromadzone będą informacje na temat przyznanych mu punktów, kuponów oraz nagród w ramach programu lojalnościowego, a także historia przyznawania oraz wymiany punktów Uczestnika.
 2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi za nabycie towarów lub usług za pośrednictwem Portalu przy użyciu swojego indywidualnego konta.
 3. Punkty przyznawane są Uczestnikowi według następujących zasad:
 1. za każde wydane 1 PLN brutto przyznawany jest 1 pkt w ramach programu lojalnościowego (np. za nabycie produktu o wartości 100 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 100 pkt), z tym zastrzeżeniem, iż na potrzeby przyznawania punktów w Programie – przyjmuje się, że końcówki ceny (w groszach), zaokrąglane są w górę do jednego złotego PLN (np. za nabycie produktu o wartości 19,99 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 20 pkt);
 2. za rejestrację w Programie Uczestnik otrzymuje jednorazowo 500 pkt w ramach programu lojalnościowego;
 3. za polecenie rejestracji w Programie potencjalnemu nowemu Uczestnikowi, który dotąd nie zarejestrował się Programie, poprzez przesłanie mu linku do rejestracji, z którego nowy użytkownik skorzysta i zarejestruje się w Programie, polecający Uczestnik otrzymuje jednorazowo 500 pkt oraz równowartość punktów przyznanych poleconemu przez Uczestnikowi za jego pierwszy zakup w Portalu;
 4. za skorzystanie z linku polecającego przesłanego przez Uczestnika Polecającego, nowo zarejestrowany Polecony Uczestnik otrzymuje z tytułu skorzystania z linku jednorazowo 500 pkt;
 5. za udostępnienie informacji przez Uczestnika przy użyciu aplikacji Facebook o dokonanym za pośrednictwem Portalu zakupie, tj. poprzez udostępnienie tej informacji na swojej tablicy, Uczestnik otrzymuje jednorazowo 100 pkt.
 1. Przyznane punkty będą pojawiać się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem bądź po dniu dokonania określonej czynności.
 2. Przy ewentualnym zwrocie towarów przyznane punkty nie zostaną odebrane Uczestnikowi.
 3. Za koszty dostawy towarów, usług, ubezpieczenia przesyłki lub innych kosztów ponoszonych przez Uczestnika, innych niż cena brutto towarów lub usług nabywanych za pomocą Portalu, punkty nie są przyznawane.

§ 5. WYMIANA PUNKTÓW NA KUPONY

 1. Zebrane przez Uczestnika punkty mogą zostać wymienione na kupony możliwe do wykorzystania w trakcie zakupów za pośrednictwem Portalu, zgodnie z ustalonym przelicznikiem.
 2. Ustalony zostaje przelicznik podstawowy, zgodnie z którym 100 pkt wymienne jest na kupon o wartości 1 PLN.
 3. Minimalna liczba punktów potrzebna do wymiany na kupon to 1000 pkt, które jest wymienne na kupon o wartości 10 PLN (najniższy nominał kuponu).
 4. Organizator może przypisać większą liczbę punktów niż wynikającą z podstawowego przelicznika, które Uczestnik otrzyma za zakup w ramach ustalonej szczególnej promocji. Informacje na temat szczególnych promocji będą umieszczane na Portalu Organizatora.
 5. Możliwe jest cofnięcie wymiany punktów na kupony i odzyskanie wykorzystanych na ten cel punktów. Cofnięcie wymiany punktów na kupony nie jest możliwe po realizacji zamówienia z wykorzystaniem kuponu/kuponów.
 6. Najniższa kwota zamówienia, przy której Uczestnik może wykorzystać kupon, stanowi równowartość najniższego nominału kuponu, czyli 10 PLN.
 7. Możliwe jest wykorzystanie więcej, niż jednego kuponu w ramach realizacji płatności jednego zamówienia.

§ 6. PLANY CZŁONKOSTWA

 1. W ramach funkcjonowania Programu, Uczestnikowi przyznaje się możliwość korzystania z planów członkostwa, które aktywują się na Koncie Uczestnika, po osiągnięciu wyznaczonych celów.
 2. Ustala się następujące plany członkostwa wraz z wymaganiami, jakie muszą zostać spełnione aby doszło do aktywacji planu:
 1. plan brązowy  – aby go osiągnąć, wymagana jest od Uczestnika realizacja co najmniej 5-ciu zamówień o łącznej wartości powyżej 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) brutto; osiągnięcie planu brązowego skutkuje przyznaniem na rzecz Uczestnika dodatkowego rabatu na wybrane produkty których przedmiot Organizator każdorazowo określi w formie informacji umieszczanych na Portalu z uwzględnieniem aktualnych promocji oraz sezonu;
 2. plan srebrny  – aby go osiągnąć, wymagana jest od Uczestnika realizacja co najmniej 10-ciu zamówień o łącznej wartości powyżej 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto oraz polecenie Portalu dwóm innym użytkownikom, którzy dzięki temu poleceniu, przy użyciu linku wysłanego do nich przez dotychczasowego Uczestnika, zarejestrują się w Programie; osiągnięcie planu srebrnego skutkuje utrzymaniem przez Uczestnika dodatkowego rabatu na wybrane produkty przyznanego za osiągnięcie planu brązowego, a także otrzymaniem przez Uczestnika stałego bonusu w postaci usługi darmowej przesyłki przy realizacji wysyłki zamówienia o wartości powyżej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) brutto;
 3. plan złoty  – aby go osiągnąć, wymagana jest od Uczestnika realizacja co najmniej 20-tu zamówień o łącznej wartości powyżej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto oraz polecenie Portalu co najmniej pięciu innym, którzy dzięki temu poleceniu, przy użyciu linku wysłanego do nich przez dotychczasowego Uczestnika, zarejestrują się w Programie;; osiągnięcie planu złotego skutkuje utrzymaniem przez Uczestnika dodatkowego rabatu na wybrane produkty przyznanego za osiągnięcie planu brązowego, utrzymaniem przez Uczestnika stałego bonusu w postaci usługi darmowej przesyłki przy realizacji wysyłki zamówienia o wartości powyżej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) brutto przyznanego za osiągnięcie planu srebrnego, a także przyznaniem dodatkowych gratisów.
 1. Nadto, przejście Uczestnika Programu z planu brązowego na plan srebrny oraz z planu srebrnego na plan złoty skutkuje przyznaniem Uczestnikowi dodatkowej nagrody za przejście do wyższego poziomu planów członkostwa – tzw. „bonu przy przejściu” o wartości 500 punktów, który Uczestnik będzie mógł wykorzystać przy dokonywaniu płatności za realizację kolejnych zamówień.  
 2. Graficzne przedstawienie wymagań aktywujących opisane powyżej plany członkostwa, a także uprawnień Uczestników po ich osiągnięciu kształtuje się następująco:

PLANY CZŁONKOSTWA – WYMAGANIA

BRĄZOWY

SREBRNY

ZŁOTY

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIEŃ

5

10

20

MINIMALNA ILOŚĆ EFEKTYWNYCH POLECEŃ

0

2

5

MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ [PLN]

2000

5000

10000

                                            PLANY CZŁONKOSTWA – NAGRODY

BRĄZOWY

SREBRNY

ZŁOTY

DODATKOWY RABAT

x

x

x

BON PRZY PRZEJŚCIU

x

x

DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 500 PLN

x

x

GRATISY

x

§ 7. CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. Program lojalnościowy obowiązuje od dnia ……….  przez czas nieokreślony, a jego zakończenie poprzedzone będzie powiadomieniem o tym Uczestników z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Uczestników w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Punkty, kupony oraz nagrody niewykorzystane przez Uczestników Programu do czasu zakończenia Programu, ulegną utracie, a Konta Uczestników zostaną automatycznie usunięte.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Uczestnikowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Programu, tj. od dnia zawarcia umowy dotyczącej jego udziału w Programie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od udziału w programie Uczestnik powinien zrealizować dostarczając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. Z o.o Sp. K., Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna, wysyłając je Organizatorowi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Programie można złożyć wykorzystując formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Punkty, kupony oraz nagrody zgromadzone na Koncie Uczestnika, po odstąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a Konto Uczestnika zostaje usunięte.

§ 9. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć udział w Programie poprzez wystąpienie z Programu dostarczając Organizatorowi stosowne oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. Z o.o Sp. K., Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie o wystąpieniu z Programu można złożyć wykorzystując formularz stanowiący wzór oświadczenia o wystąpieniu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Punkty, kupony oraz nagrody zgromadzone na Koncie Uczestnika, po wystąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a Konto Uczestnika zostaje automatycznie usunięte.
 3. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy działanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami życia społecznego, tj. w szczególności w sytuacji, gdy Uczestnik poda nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym lub doprowadzi do przyznania mu nienależnych punktów, kuponów czy nagród.
 4. Organizator informuje Uczestnika o usunięciu go z Programu ze skutkiem natychmiastowym w formie elektronicznej, za pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym adresu e-mail.
 5. Punkty, kupony oraz nagrody zgromadzone na Koncie Uczestnika, po wystąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a jego Konto zostaje usunięte.

§ 10. REKLAMACJE

Reklamacje w zakresie działania Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi zarówno w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. Z o.o Sp. K., Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://lyson.com.pl/content/63-regulamin .

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie powiadamiając o tym jego Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wskazanych przez Uczestników w Formularzach Rejestracyjnych adresów e-mail.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …..
 2. Obowiązujące oraz archiwalne wersje Regulaminu Programu Lojalnościowego „…”  dostępne są na Portalu Organizatora pod adresem: ……………………………………………………..
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.
 4. Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń sp. z o.o. sp. k.

ul. Racławicka 162

34-125 Sułkowice

        tel. 33 870 47 68

        adres e-mail: lyson@lyson.com.pl

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnego Regulaminu dostępnego pod adresem: https://lyson.com.pl/content/63-regulamin .

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od udziału w programie przez Uczestnika.
 2. Wzór wystąpienia z programu przez Uczestnika.


Załącznik nr 1 do Regulaminu programu lojalnościowego

……………………………….., dnia …………………

Imię:                         ……………………………………....

Nazwisko:                 ……………………………………….

Adres e-mail:                ……………………………………….

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie

Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Klecza Dolna 148

34-124 Klecza Górna

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Ja, niżej podpisana/podpisany niniejszym odstępuję od udziału w Programie lojalnościowym „…”  prowadzonym za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lyson.com.pl .

Rozumiem oraz akceptuję, iż tym samym zastosowanie znajdą postanowienia § 8. Regulaminu programu lojalnościowego „…”.

………………………………………………………………

(podpis)Załącznik nr 2 do Regulaminu programu lojalnościowego

……………………………….., dnia …………………

Imię:                         ……………………………………....

Nazwisko:                 ……………………………………….

Adres e-mail:                ……………………………………….

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie

Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Klecza Dolna 148

34-124 Klecza Górna

OŚWIADCZENIE O WYSTĄPIENIU Z PROGRAMU

Ja, niżej podpisana/podpisany niniejszym występuję z Programu lojalnościowego „…”  prowadzonego za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lyson.com.pl .

Rozumiem oraz akceptuję, iż tym samym zastosowanie znajdą postanowienia § 9. Regulaminu programu lojalnościowego „…”.

………………………………………………………………

(podpis)