REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BEELOYAL”

obowiązujący od dnia 28.08.2020

Na podstawie art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186, zwana dalej także: „PP ŁYSOŃ” oraz „Organizator”, publikuje niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania programu lojalnościowego „BEELOYAL”, zwanego dalej także „programem lojalnościowym” oraz „Programem”.

§ 1. DEFINICJE

Program lojalnościowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który w szczególności określa prawa i obowiązki organizatora programu oraz jego uczestników. Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. Z chwilą przystąpienia do programu lojalnościowego, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:

 1. Organizator – Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186 (dalej także: PP ŁYSOŃ) organizująca oraz prowadząca program lojalnościowy „BEELOYAL”;

 2. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która tworząc indywidualne konto za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl przystąpiła do programu lojalnościowego
  „BEELOYAL”;

 3. Program, program lojalnościowy program lojalnościowy „BEELOYAL” organizowany oraz prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl, mający na celu przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, którzy po spełnieniu określonych przesłanek mogą wymienić je na bony, które mogą wykorzystać przy płatnościach za realizację zamówień;

 4. Portal należący do Organizatora oraz przez niego prowadzony serwis sklepu internetowego dostępny pod adresem www.lyson.com.pl, za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać zakupów, a także stworzyć indywidulane konto oraz przystąpić do Programu;

 5. Konto – indywidualne konto Uczestnika stworzone za pośrednictwem Portalu, umożliwiające uczestnictwo w Programie;

 6. Realizacja zamówienia – dokonanie zamówienia za pośrednictwem Portalu, jego opłacenie oraz odbiór;

 7. Regulamin – postanowienia niniejszego dokumentu określające zasady funkcjonowania Programu;

 8. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 431 Kodeksu Cywilnego;

 9. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego;

 10. Formularz Rejestracyjny elektroniczny formularz dostępny na Portalu Organizatora, przy użyciu którego Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu jest PP ŁYSOŃ.

 2. Organizator prowadzi za pośrednictwem Portalu działalność polegającą na sprzedaży produktów, w tym w szczególności artykułów pszczelarskich, sprzętu pszczelarskiego, a także akcesoriów pszczelarskich zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów.

 3. W ramach korzystania z Portalu, jego użytkownicy mogą przystąpić do programu lojalnościowego.

 4. Celem Programu jest przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, którzy po spełnieniu określonych przesłanek mogą wymienić je na bony, które to mogą zostać wykorzystane przy płatnościach za realizację zamówień (z wyłączeniem kosztów transportu).

 5. Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

 6. Program lojalnościowy prowadzony jest za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: www.lyson.com.pl

 7. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

 8. Korzystanie z Programu wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem Uczestnika (np. laptop, telefon) a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 1. W celu przystąpienia do Programu należy stworzyć indywidualne konto za pośrednictwem witryny dostępnej pod adresem www.lyson.com.pl przy użyciu Formularza Rejestracyjnego dostępnego na Portalu.

 2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także – zgodnie z prawdą – potwierdzić dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptować wszystkie jego postanowienia.

 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.

 4. Z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień Regulaminu, osobie rejestrującej zostaje przyznany status Uczestnika.

 5. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik uzyska dostęp do swojego indywidualnego konta identyfikowanego unikalnym numerem.

 6. Administratorem Danych Osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym jest Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000384597, REGON: 121516572, NIP: 5512605186.

 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Programu, a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Uczestnikowi w tym zakresie, wskazane zostały w klauzuli informacyjnej dostępnej podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatnosci

§ 4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. Na koncie Uczestnika gromadzone będą informacje na temat przyznanych mu punktów, bonów w ramach programu lojalnościowego, a także historia przyznawania oraz wymiany punktów Uczestnika.

 2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi za nabycie towarów za pośrednictwem Portalu przy użyciu swojego indywidualnego konta.

 3. Punkty przyznawane są Uczestnikowi według następujących zasad:

  1. za każde wydane 1 PLN brutto przyznawany jest 1 pkt w ramach programu lojalnościowego (np. za nabycie produktu o wartości 100 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 100 pkt), z tym zastrzeżeniem, iż na potrzeby przyznawania punktów w Programie – przyjmuje się, że końcówki ceny (w groszach), zaokrąglane są w górę do jednego złotego PLN (np. za nabycie produktu o wartości 19,99 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 20 pkt);

  2. za rejestrację w Programie Uczestnik otrzymuje jednorazowo 500 pkt w ramach programu lojalnościowego;

  3. za polecenie rejestracji w Programie potencjalnemu nowemu Uczestnikowi, który dotąd nie zarejestrował się Programie, poprzez przesłanie mu linku do rejestracji, z którego nowy użytkownik skorzysta i zarejestruje się w Programie, polecający Uczestnik otrzymuje jednorazowo 100 pkt – pod warunkiem, że nowy użytkownik dokona zakupu na portalu za minimum 0,01 PLN;

 4. Przyznane punkty będą pojawiać się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem bądź po dniu dokonania określonej czynności.

 5. Przy ewentualnym zwrocie towarów przyznane punkty nie zostaną odebrane Uczestnikowi.

 6. Za zakupy dokonane poprzez konto gościa punkty nie są przyznawane.
 7. Za koszty dostawy towarów, usług, ubezpieczenia przesyłki lub innych kosztów ponoszonych przez Uczestnika, innych niż cena brutto towarów nabywanych za pomocą Portalu, punkty nie są przyznawane.

 8. Punkty znajdujące się na różnych kontach użytkownika/użytkowników nie łączą się.

§ 5. WYMIANA PUNKTÓW NA BONY

 1. Zebrane przez Uczestnika punkty mogą zostać wymienione na bony możliwe do wykorzystania w trakcie zakupów za pośrednictwem Portalu, zgodnie z ustalonym przelicznikiem.

 2. Ustalony zostaje przelicznik podstawowy, zgodnie z którym 100 pkt wymienne jest na bon o wartości 1 PLN.

 3. Minimalna liczba punktów potrzebna do wymiany na bon to 1000 pkt, które jest wymienne na bon o wartości 10 PLN (najniższy nominał bonu).

 4. Organizator może przypisać większą liczbę punktów niż wynikającą z podstawowego przelicznika, które Uczestnik otrzyma za zakup w ramach ustalonej szczególnej promocji. Informacje na temat szczególnych promocji będą umieszczane na Portalu Organizatora.

 5. Możliwe jest cofnięcie wymiany punktów na bony i odzyskanie wykorzystanych na ten cel punktów. Wymiana taka jest możliwa po skontaktowaniu się poprzez formularz na stronie:
  https://lyson.com.pl/content/259-program-lojalnosciowy-beeloyal
  Cofnięcie wymiany punktów na bony nie jest możliwe po realizacji zamówienia z wykorzystaniem bonu/bonów.

 6. Najniższa kwota zamówienia, przy której Uczestnik może wykorzystać bon, stanowi równowartość najniższego nominału bonu, czyli 10 PLN.

 7. Możliwe jest wykorzystanie więcej niż jednego bonu w ramach realizacji płatności jednego zamówienia.

§ 6. CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. Program lojalnościowy obowiązuje od dnia 28.08.2020r. przez czas nieokreślony, a jego zakończenie poprzedzone będzie powiadomieniem o tym Uczestników z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Uczestników w Formularzu Rejestracyjnym.

 2. Punkty oraz bony niewykorzystane przez Uczestników Programu do czasu zakończenia Programu, ulegną utracie, a Konta Uczestników zostaną automatycznie usunięte.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Uczestnikowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Programu, tj. od dnia zawarcia umowy dotyczącej jego udziału w Programie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od udziału w programie Uczestnik powinien zrealizować dostarczając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. Z o.o Sp. K., Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna, wysyłając je Organizatorowi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Programie można złożyć wykorzystując formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Punkty oraz bony zgromadzone na Koncie Uczestnika, po odstąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a Konto Uczestnika zostaje usunięte.

§ 8. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć udział w Programie poprzez wystąpienie z Programu dostarczając Organizatorowi stosowne oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyson@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. Z o.o Sp. K., Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie o wystąpieniu z Programu można złożyć wykorzystując formularz stanowiący wzór oświadczenia o wystąpieniu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Punkty oraz bony zgromadzone na Koncie Uczestnika, po wystąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a Konto Uczestnika zostaje automatycznie usunięte.

 3. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy działanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami życia społecznego, tj. w szczególności w sytuacji, gdy Uczestnik poda nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym lub doprowadzi do przyznania mu nienależnych punktów, bonów czy nagród.

 4. Organizator informuje Uczestnika o usunięciu go z Programu ze skutkiem natychmiastowym w formie elektronicznej, za pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym adresu e-mail.

 5. Punkty oraz bony zgromadzone na Koncie Uczestnika, po wystąpieniu Uczestnika z Programu, ulegają utracie, a jego Konto zostaje usunięte.

§ 9. REKLAMACJE

Reklamacje w zakresie działania Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi zarówno w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : beeloyal@lyson.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. Z o.o Sp. K., Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://lyson.com.pl/content/63-regulamin.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie powiadamiając o tym jego Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wskazanych przez Uczestników w Formularzach Rejestracyjnych adresów e-mail.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2020r.

 2. Obowiązujące oraz archiwalne wersje Regulaminu Programu Lojalnościowego „BEELOYAL” dostępne są na Portalu Organizatora pod adresem:
  https://lyson.com.pl/content/251-regulamin-programu-lojalnosciowego

 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.

 4. Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty i mają charakter wyłącznie informacyjny.

 7. Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń sp. z o.o. sp. k.

ul. Racławicka 162

34-125 Sułkowice

        tel. 33 870 47 68

        adres e-mail: lyson@lyson.com.pl

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnego Regulaminu dostępnego pod adresem: https://lyson.com.pl/content/63-regulamin.

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od udziału w programie przez Uczestnika - pobierz tutaj

 2. Wzór wystąpienia z programu przez Uczestnika - pobierz tutaj