Oferta dotacyjna na rok 2017/2018 do pobranie w formacie pdf.

(Pobierz)

 

Celem działania „Wspieranie zakupu sprzętu pszczelarskiego” jest:

 •          poprawa produkcji pasiecznej,
 •          poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich,
 •          wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych.

Podmioty uprawnione

 •          związki pszczelarskie,
 •          stowarzyszenia pszczelarzy,
 •          zrzeszenia pszczelarzy,
 •          grupy producenckie pszczelarzy,
 •          spółdzielnie pszczelarskie,
 •          organizacje producentów.

Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie producent produktów pszczelich, który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się on o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

 •          miodarek,
 •          odstojników,
 •          dekrystalizatorów,
 •          stołów do odsklepiania plastrów,
 •          suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 •          topiarek do wosku,
 •          urządzeń do kremowania miodu,
 •          refraktometrów,
 •          wózków ręcznych do transportu uli,
 •          wialni do pyłku,

uli wszystkich typów lub ich elementów - w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), stojak (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.

 

Maksymalna kwota refundacji to 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

Warunki udziału w programie KOWR-u dostępne są na stronie internetowej:

www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich

 Oferta dotacyjna na rok 2017/2018 do pobranie w formacie pdf.(Pobierz)