Regulamin

§1

Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady wysyłki towarów osobom fizycznym ( konsumentom)(zwanych dalej Kupującym) zamówionych w Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ( zwanego dalej Sprzedającym).
2. Przed złożeniem zamówienia Sprzedający informuje Kupującego o obowiązku zapoznania się z treścią regulaminu.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją w pełnym brzmieniu.
4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje email z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.
5. Siedziba Sprzedającego znajduje się w Sułkowicach pod adresem: 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162
6. Wysyłka zamówionych towarów dokonywa jest z Kęt, ul. Żwirki i Wigury 27 gdzie znajdują się magazyny.
7. W Kętach znajduje się również serwis Sprzedającego, gdzie należy kierować wszystkie sprawy reklamacyjne.
8. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową pod adresem: lyson@lyson.com.pl.
9. Ceny w sklepie Sprzedającego są cenami brutto (zawierają naliczony podatek VAT).
10. Do zakupionego towaru Sprzedający zawsze dołącza fakturę VAT.
11. Drobny sprzęt pszczelarski Sprzedający wysyłka od 1 do 14 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Czas realizacji zamówienia uwarunkowany jest aktualnymi stanami magazynowymi oraz ilością złożonych zamówień..
12.Sprzęt, który produkowany jest pod zamówienie np.: miodarki, stoły do odsklepiania, kremownice, odstojniki, suszarki, dekrystalizatory, pompy, dozowniki, odsklepiarki, sita pionowe, topiarki do wosku – będzie realizowany wg kolejności składanych zamówień (czyli wg planu produkcyjnego)

§2

Płatność i wysyłka
1. Koszty przesyłki naliczane są indywidualnie ze względu na różnorodność, wagę oraz delikatność towarów.
2. Przy wysyłce Sprzedający korzysta z usług K-EX Spółka z o.o z siedzibą: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowana pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537
3. Do każdej paczki doliczane są koszty wysyłki zgodnie z tabelą.
4. Towar do wysyłki jest selekcjonowany pod względem wytrzymałości, wielkości i pakowany tak aby dotarł do klienta nieuszkodzony.
5. Zakupione przedmioty Sprzedający wysyła na adres znajdujący na zamówieniu.
6. W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest naruszona winien zażądać aby kurier ustalił niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
7. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, winien zażądać od kuriera ustalenia stanu przesyłki.
8. Kupujący winien zadbać o to, by protokół został sporządzony dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym (dokładny opis zabezpieczenia produktu oraz widocznych śladów uszkodzenia opakowania).
9. Powyższy protokół należy sporządzić w 2 egzemplarzach i przesłać 1 egzemplarz w ciągu 3 dni roboczych od jego spisania na adres serwisu (ustalić z kurierem adres oddziału firmy kurierskiej)
10. Nadto Kupujący dokona przelewu wierzytelności z tytułu przewozu na rzecz Sprzedającego celem dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń przeciwko kurierowi z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

§3

Gwarancja
1. Udzielenie Kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie Sprzedającego, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym.
2. Każdy towar, który został zakupiony jest objęty gwarancją, której okres zamieszczony jest w karcie gwarancyjnej. Okres ten liczy się od dnia zawarcia umowy.
3. Gwarancji udziela się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku reklamacji Kupujący w pierwszej kolejności winien zgłosić ją drogą mailową lub telefonicznie z podaniem szczegółowego opisu problemu.
5. Jeśli zaistnieje potrzeba przesłania przedmiotu Kupujący winien zadbać o jego zabezpieczenie, dołączenie szczegółowego opisu problemu wraz z podaniem danych adresowych, karty gwarancyjnej ( lub oświadczenia o jej utracie) oraz e-mail i telefon kontaktowy.
6. Gwarancji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
7. Gwarancji nie podlegają:
- uszkodzenia towaru spowodowane niewłaściwym używaniem (tj. niezgodnym z instrukcją), np. uszkodzenia spowodowane zalaniem,
- uszkodzenia wywołane działaniem innych poza gwarantem osób naprawiających sprzęt,
- uszkodzenia powstałe po zerwaniu plomb.
8. Po otrzymaniu przez Sprzedającego reklamowanego towaru w ciągu 14 dni Sprzedający powiadomi o sposobie załatwienia sprawy.
9. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
10. Towar jest wysyłany i zwracany na koszt Sprzedającego.

§4

Prawo odstąpienia od umowy
1. Kupujący będący konsumentem, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od odebrania przesyłki. O tym fakcie Sprzedający musi zostać poinformowany w pierwszej kolejności drogą mailową.
2. Do przesyłki ze zwracanym przedmiotem Kupujący zobowiązany jest dołączyć pisemne potwierdzenie odstąpienia od umowy sprzedaży, dane adresowe wraz z numerem rachunku bankowego do zwrotu. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki.

§5

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy prawo przewozowe.