Czyli jak skorzystać ze wsparcia rynku produktów pszczelich.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

Jest to najprostsza forma legalnej sprzedaży miodu, w ramach której możliwe jest przetwórstwo oraz sprzedaż wytworzonej żywności konsumentom końcowym. 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wniosek nie podlega zatwierdzeniu. Rejestracja odbywa się za pomocą decyzji administracyjnej i nie jest zwykle poprzedzana kontrola. Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny ma obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności oraz oznakowania miejsca sprzedaży. Dokumentacja określająca ilość zbywanej żywności powinna zawierać (odrębnie za każdy rok kalendarzowy):
• numer kolejnego wpisu,
• datę uzyskania przychodu,
• kwotę przychodu,
• przychód narastająco od początku roku,
• ilość i rodzaj zbytej żywności.
Powyższe informacje zamieszcza się po każdorazowym zbyciu żywności i przechowuje przez dwa lata od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Ewidencja sprzedaży musi być dostępna w miejscu sprzedaży. Oznakowanie miejsca zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być czytelne i widoczne dla konsumenta:
• zawierając napis: rolniczy handel detaliczny
• wskazywać dane: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres, weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny.
Można prowadzić w odpowiednio przygotowanym budynku gospodarczym lub mieszkalnym (w tzw. kuchniach przydomowych) Ważne jest zachowanie podstawowych zasad higieny (podłoga i ściany łatwe do umycia, utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, łatwym do dezynfekcji) Sprzedaż końcowym konsumentom może odbywać się na terenie gospodarstwa, na targach, kiermaszach Od 1 stycznia 2019 r. możliwa jest również sprzedaż na rzecz zakładów prowadzących handel na rzecz konsumenta finalnego (szkoły, stołówki itp.) Obowiązuje ograniczenie geograficzne sprzedaży – produkty można sprzedać na terenie województwa gdzie dokonano produkcji oraz powiatów ościennych w innym województwie Sprzedawane produkty powinny posiadać etykietę Przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego do końca 2018 r., do kwoty 20 000 zł rocznie, były zwolnione z podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2019 r. kwotę przychodów wolna od podatków zwiększono do 40 000 zł rocznie. Powyżej tej kwoty pszczelarz będzie zobowiązany zapłacić 2% podatek ryczałtowy.

Jak rozpoczac?

30 dni przed dniem rozpoczecia planowanej działalnosci nalezy złozyc wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wniosek nie podlega zatwierdzeniu. Rejestracja odbywa sie za pomoca decyzji administracyjnej i nie jest zwykle poprzedzana kontrola.

Jaka dokumentacje nalezy prowadzic ?

Podmiot prowadzacy rolniczy handel detaliczny ma obowiazek dokumentowania ilosci zbywanej zywnosci oraz oznakowania miejsca sprzedazy. Dokumentacja okreslajaca ilosc zbywanej zywnosci powinna zawierac (odrebnie za kazdy rok kalendarzowy): • numer kolejnego wpisu,
• date uzyskania przychodu,
• kwote przychodu,
• przychód narastajaco od poczatku roku,
• ilosc i rodzaj zbytej zywnosci.
Powyzsze informacje zamieszcza sie po kazdorazowym zbyciu zywnosci i przechowuje przez dwa lata od konca roku kalendarzowego, za który została sporzadzona. Ewidencja sprzedazy musi byc dostepna w miejscu sprzedazy.
Oznakowanie miejsca zbywania zywnosci w ramach rolniczego handlu detalicznego musi byc czytelne i widoczne dla konsumenta:
• zawierac napis: rolniczy handel detaliczny
• wskazywac dane: imie i nazwisko albo nazwe i siedzibe podmiotu prowadzacego rolniczy
handel detaliczny, adres, weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzacego rolniczy
handel detaliczny.

SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA

Podobnie jak przy RHD, sprzedawac mozna wyłacznie finalnemu konsumentowi z ta róznica, ze produkty pochodzenia zwierzecego i roslinnego nie moga byc przetworzone. Wymogiem jest posiadanie dwóch pomieszczen Sprzedaz bezposrednia powinna byc prowadzona w wyodrebnionym pomieszczeniu przeznaczonym tylko do tej działalnosci, łatwym do utrzymania w czystosci Pomieszczenie produkcyjne powinno miec dostep do biezacej wody i odprowadzenia scieków Opakowanie powinno posiadac etykiete W ramach sprzedazy bezposredniej mozna sprzedawac swoje produkty konsumentowi koncowemu:
- w miejscu produkcji
- odbiorcom prowadzacym sprzedaz konsumentowi koncowemu (sklepy i restauracje, stołówki)
- na jarmarkach i festynach, targowiskach
- z urzadzen dystrybucyjnych
Obowiazuje ograniczenie geograficzne sprzedazy
– produkty mozna sprzedawac na terenie województwa gdzie dokonano produkcji oraz województw osciennych. W sprzedazy bezposredniej nie ma okreslonych limitów ilosciowych

Jak rozpoczac ?

Nalezy złozyc wniosek o wpis do rejestru zakładów do Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku pszczelarzy wymagane jest tez oswiadczenie potwierdzajace utrzymywanie pszczół. Po złozeniu powyzszych dokumentów powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje o wpisie do rejestru zakładów prowadzacych sprzedaz bezposrednia.

Jaka dokumentacje nalezy prowadzic ?

Podmiot prowadzacy sprzedaz bezposrednia ma obowiazek dokumentacji ilosci zbywanej zywnosci tak jak w przypadku rolniczego handelu detalicznego.

W celu korzystania z programu Wsparcia Pszczelarstwa prowadzonego przez KOWR umozliwiajacego zakup refundowanego sprzetu pszczelarskiego, niezbednym warunkiem bedzie oswiadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze zwiazkiem pszczelarskim), ze wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego. Zarówno prowadzenie sprzedazy bezposredniej, jak i RHD, sa spełnieniem wymaganych warunków zgodnego z prawem wprowadzania produktów pszczelich do obrotu handlowego.