WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022

Aby pobrać pełną listę produktów dostępnych w ofercie dotacyjnej 2020/2021 można przejść na link poniżej:

Refundacji podlegają

Wyłącznie koszty netto poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

 • odstojników,
 • dekrystalizatorów,
 • stołów do odsklepiania plastrów,
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • topiarek do wosku,
 • urządzeń do kremowania miodu,
 • refraktometrów,
 • wózków ręcznych do transportu uli,
 • wialni do pyłku,
 • uli lub ich elementów,
 • poławiaczy pyłku,
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu wsparcia mogą ubiegać się podmioty uprawnione do których należą:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • organizacje producentów

Końcowymi odbiorcami wsparcia udzielonego związkom, stowarzyszeniom i zrzeszeniom są pszczelarze posiadający weterynaryjny numer ­identyfikacyjny i zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, umieszczający na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.

W przypadku zakupu sprzętu zwrot może dotyczyć maksymalnie 60% wartości netto zakupionego sprzętu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby pni pszczelich i nie będzie wyższa niż 12 000 zł.

Każdy pszczelarz, który spełnia poniższe warunki, czyli:

 • posiada minimum 10 rodzin pszczelich,
 • posiada numer weterynaryjny pasieki,
 • jest zarejestrowany w rejestrze lekarza weterynaryjnego,
 • umieszcza na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

może zgłosić się do związku pszczelarskiego, do którego należy i zgłosić u prezesa zapotrzebowanie na konkretny sprzęt z grup, które podlegają refundacji.

Po zatwierdzeniu projektu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisuje umowę ze związkiem, w której określona jest kwota przyznana dla danego związku. Zarząd związku dzieli kwotę otrzymaną z KOWR pomiędzy pszczelarzy – z każdym pszczelarzem podpisana zostaje umowa, w której ujęty zostaje sprzęt jaki pszczelarz planuje zakupić, dostawca sprzętu, cena netto oraz kwota zwrotu dla pszczelarza. Po podpisaniu umowy należy złożyć u producenta lub jego dystrybutorów zamówienie na sprzęt, zgodnie z tym, co ujęte zostało we wcześniej podpisanej umowie ze związkiem.

Uwaga !

Podczas podpisywania umowy ze związkiem proszę dopytać prezesa, czy związek składa zamówienie do producenta w imieniu wszystkich pszczelarzy, czy też każdy pszczelarz ma składać zamówienie indywidualnie w swoim imieniu.

Po dokonaniu zakupu pszczelarz przedstawia do związku fakturę zakupu wraz z potwierdzeniem wpłaty – obydwa te dokumenty należy przedstawić w oryginale oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem .

Uwaga: płatność za sprzęt kupiony w ramach refundacji nie może być płatnością gotówkową musi być to wpłata na konto sprzedającego. Należy pamiętać, aby przelewy były opisane danymi osoby biorącej udział w dofinansowaniu oraz krótkim opisem za co dany podmiot dokonuje wpłaty. Wpłaty muszą być dokonywane jako przelew ze swojego konta lub może to być wpłata w banku.

Po rozliczeniu projektu związek otrzymuje środki finansowe i ma obowiązek do 30 dni od daty otrzymania środków wypłacić je odbiorcom ostatecznym (czyli pszczelarzom).

Każdy pszczelarz zobowiązany jest do przechowywania przez okres 5 lat rzeczowej i finansowej dokumentacji projektu, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu.

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.

Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.